Departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken

De Diplomatieke Vertegenwoordiging van Vlaanderen in Italië maakt enerzijds deel uit van het Departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken en anderzijds van een ruimer Vlaams diplomatiek netwerk van 14 buitenlandkantoren.

Het Departement Buitenlandse Zaken (DKBUZA) behartigt de internationale relaties van de Vlaamse Overheid. Het staat in voor de coördinatie van het internationaal en Europees optreden van Vlaanderen en heeft daarom de leiding over de relaties van Vlaanderen met buitenlandse overheden, de Europese Unie en internationale organisaties. 

Om de internationale ambities van Vlaanderen te realiseren, werkt het Departement Buitenlandse Zaken samen met de agentschappen Flanders Investment & Trade en VISITFLANDERS

Buitenlands beleid

Vlaanderen is een open samenleving, gericht op de wereld. In een geglobaliseerde wereld is het essentieel dat we onze belangen nastreven en onze troeven op internationaal niveau resoluut uitspelen. Sinds de ondertekening van de Bijzondere Wet van 5 mei 1993, het zogenaamde Sint-Michielsakkoord, kan elke deelstaat in België (dus ook Vlaanderen) zijn eigen beleid in het buitenland voeren overeenkomstig zijn binnenlandse bevoegdheden. Conform dit principe, beter bekend als "in foro interno, in foro externo", ontwikkelt Vlaanderen een eigen buitenlands beleid met betrekking tot al zijn interne bevoegdheden zoals onder meer onderwijs, milieu, infrastructuur, cultuur en sociale zaken.

In dat kader onderhoudt Vlaanderen bilaterale betrekkingen met diverse landen en op verschillende domeinen. Immers overstijgen de grote uitdagingen van de 21ste eeuw zowel nationale als regionale grenzen en vergen ze steeds meer globale antwoorden. In diezelfde optiek zetten we ook in op multilaterale samenwerking met o.m. de UNESCO, de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) en de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO), FAO en WFP.

De 14 Vlaamse Diplomatieke Vertegenwoordigingen vormen een belangrijk instrument in het Vlaamse buitenlands beleid. Zij werken daartoe ook nauw samen met de respectieve ambassades van België.

De Vlaamse overheid is vastberaden om onze deelstaat te positioneren als een betrouwbare partner met een eigen internationaal beleid. Om deze ambitie te realiseren richt het Vlaams internationaal beleid zich op volgende negen strategische doelstellingen:

 • Globale antwoorden op globale problemen
 • De Europese Unie als wereldspeler
 • Subsidiariteit en culturele diversiteit
 • Welbegrepen vergunningenbeleid met betrekking tot de handel met strategische goederen
 • Sterkere internationalisering van de Vlaamse economie
 • Vrije en eerlijke wereldhandel
 • Grotere internationale toegankelijkheid van Vlaanderen
 • Armoedebestrijding en sociale ontwikkeling
 • Bestrijding van de gevolgen van de klimaatverandering

Het Departement is belast met de volgende taken:

 • het uitbouwen van de samenwerking met buitenlandse partners;
 • de totstandkoming en omzetting van Europese regelgeving en het sluiten en de ratificatie van internationale verdragen;
 • het internationale en Europese handelsbeleid;
 • de Vlaamse ontwikkelingssamenwerking, met een geografische focus op Zuidelijk Afrika;
 • de controle over de invoer, uitvoer en doorvoer van wapens en andere strategische goederen vanuit Vlaanderen.